Renovera/Bygga om

Den som bor i bostadsrätt har stor möjlighet att påverka sitt boende. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi gemensamt äger vår fastighet och att de ombyggnadsprojekt som sätts i gång måste ta hänsyn till detta. Omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd (PDF).

Sådana förändringar är till exempel om man vill ta ner en vägg, göra elinstallationer eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Använd alltid auktoriserade/certifierade entreprenörer. Dessa kan hittas via nedanstående länkar. Du ansvarar för att dina entreprenörer lämnar kopia på sin ansvarsförsäkring till styrelsen innan arbeten påbörjas.

GVK auktoriserade företag ska användas för våtrum
Säker Vatten auktoriserade företag ska användas för VVS-arbeten
Säker El certifierade företag ska användas för El-arbeten

Vissa, ej tillåtna, ingrepp kan orsaka skador och eller störningar på fastigheten i sin helhet. Om så sker blir den enskilde lägenhetsinnehavaren som skyldig att stå för kostnaderna.

Vid renovering av våtrum ska golvbrunn alltid bytas och om ”grodan” är av gjutjärn (ursprung från då fastigheten byggdes) ska denna också bytas. Grodan är den vertikala avloppsstammen mellan golvbrunn, toalett och handfat till den lodräta avloppsstammen i våtrummets vägg.

Föreningen lämnar ett bidrag på max 10 000 kr för byte av groda. Arbetet ska dokumenteras med en bild på grodan då den frilagts och en bild på den bytta grodan innan golvet gjuts). Din entreprenör ska då skicka faktura på ovanstående belopp till föreningen (Brf Stapelbädden 5, Gröndalsvägen 164 nb, 117 69 Stockholm) med referens på vilken lägenhet den gäller.

Här har vi sammanfattat några punkter att tänka på:

FÖRSÄKRING.  Innan du påbörjar några arbeten i din lägenhet bör du se till att ha en hemförsäkring. Du ska själv se till att du har ett bostadsrättstillägg i din ordinarie hemförsäkring.

TIDPUNKT. För att främja grannsämjan ska större ombyggnationer som kan vara störande ske på vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00 – ej under helgdagar. Enligt bostadsrättslagen 7 kap 9 §, ska bostadsrättshavaren se till att grannars boendemiljö inte försämras av störningar.

SKRÄP. Det mesta som blir över efter en renovering/ombyggnation hamnar i kategorin av skräp som inte får lämnas i grovsoprummen, så kallat byggavfall. Exempel på byggavfall är gips, plankbitar, kakel/klinker, vvs-avfall och täckpapp. Denna typ av skräp måste lämnas vid en av kommunens återvinningscentraler. Den närmaste centralen finns i Östberga – adressen är Huddingevägen/Sockenvägen.

VÄRME. Du har inte rätt att ta bort eller flytta vattenburna radiatorer (element) eller andra delar av värmesystemet utan styrelsens medgivande. Alla sådana arbeten ska utföras av behörig montör.

VENTILATION. Du har inte rätt att förändra i ventilationssystemet i
lägenheten utan styrelsens godkännande. Ska du bygga om så att kanaler och don måste flyttas kan beräkningar och injusteringar behöva ske. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren.

SPISFLÄKT. Om spiskåpan (volymkåpa) demonteras, ska frånluftskanalen kapas så att ett frånluftsdon kan monteras ovanför kolfilterfläkten. Detta ska injusteras och låsas på ett flöde av 15 l/s. Montage, injustering samt mätning av frånluftsmängd ska utföras av fackman. Skriftlig ansökan (PDF) och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att installera en vanlig köksfläkt ansluten till frånluftskanal då detta stör hela fastighetens ventilation.

EL, TELE, DATA.  Du har rätt att, med hjälp av behörig elektriker, dra om el i lägenheten. Det är dock viktigt att du ser till att elektrikern dokumenterar vad som utförts. Du ansvarar själv för all nyinstallation.

VÄGGAR, BÄRANDE. Du har inte, utan styrelsens medgivande, rätt att göra förändringar i bärande väggar (betongväggar). Ofta krävs även en beräkning av konstruktör. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren. Skriftlig ansökan (PDF) och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts.

VÄGGAR, ICKE-BÄRANDE – så kallade lättväggar (väggar av gips) kan normalt sett flyttas lättare. Dock kan rivning av en sådan vägg påverka både el och ventilation. Kontakta förvaltaren om du är osäker. Det är bostadsrättshavarens ansvar att bevisa att väggen är ickebärande.

VÅTRUM. Du har själv ansvar för yt- och tätskikt. Om du ska göra förändringar i ditt våtrum så bör du göra detta mycket omsorgsfullt med behöriga hantverkares hjälp.

GOLV. Konstruktionen för luftning av golven (med platonmattor, spånskivor och specialsocklar) ska hållas intakt och oförändrad.

FACKMÄN. El- och VVS-arbeten får endast utföras av behöriga fackmän. Alla entreprenörer ska till styrelsen lämna en kopia på sin ansvarsförsäkring.