Balkong, markis och parabolantenn

Inglasning av balkonger
Många vill öka möjligheten att använda balkongen genom att glasa in. Inglasning kräver tillstånd från föreningens styrelse, bygglov och bygganmälan. Föreningens har generellt bygglov som stäcker sig till augusti 2021 men kräver ändå styrelsens godkännande använd blanketten Ansökan.

Inglasning kräver styrelsens skriftliga tillstånd. Endast inglasningar utan lodräta glasprofiler godkänns. Mer information om inglasningar finns i föreningens ordningsregler (PDF).

Den boende gör själv bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Bygganmälan måste ske eftersom det är viktigt ur ett brandskyddsperspektiv. En bygganmälan kostar cirka tusen kronor per balkong.

Byte av överliggare på balkongräcke
Då överliggarna på våra balkongräcken är grova och sitter i ögonhöjd och därmed kan störa möjligheten till utsikt har önskemål om att byta dessa mot tunnare överliggare framförts.
Byte av överliggare kräver styrelsens skriftliga tillstånd, använd blanketten Ansökan.

Till att börja med är det viktigt att veta att balkongräcken är bostadsrättsföreningens egendom och tillhör inte bostadsinnehavaren som del av den upplåtna lägenheten.

Styrelsen medger möjlighet för bostadsinnehavare att byta överliggare till en tunnare om anvisningar enligt nedan följs. Bytet ombesörjs och bekostas av bostadsinnehavaren.
Anvisningarna utgår från lagstiftningens krav för personsäkerhet, se utdrag ur BBR nedan, och det åligger bostadsinnehavaren att följa dessa. Ansvar för olyckor med anledning av att anvisningar inte följts åvilar bostadsinnehavaren. Om det kommer till styrelsen kännedom att anvisningarna inte följts äger föreningen rätt att på bostadsinnehavarens bekostnad åtgärda felaktigt utförande.

Anvisningar för byte till tunnare överliggare
Överliggare skall vara typ platt handledare i aluminium avsedd för balkongräcke. Leverans och montage skall utföras av balkongräckesleverantör för att säkerställa räckets hållfasthet, säkerhet och utseende.
Befintliga räckesstolpar på våra balkongräcken är 8 centimeter för korta om befintlig överliggare tas bort. Detta innebär att vid byte till tunnare överliggare skall räckesstolparna förlängas med 8 centimeter minus överliggarens tjocklek så att den totala räckeshöjden inklusive överliggare uppfyller lagkravet om 1,1 meter över balkongens befintliga betonggolv.
Observera även att justering av höjden är nödvändig med anledning av eventuellt trallgolv eller liknande. 

Utdrag ur BBR, Boverkets byggregler
Reglerna är tvingande för byggnader i Sverige.
I BBR kapitel 8 återfinns de krav som ställs beträffande säkerhet vid användning. Där framgår bl a vilka krav som ställs på balkonger, räcken och inglasningar beträffande skydd mot fall och personsäkerhet.
I kapitel 8:2 slås fast att vid större nivåskillnader och öppningar krävs speciella skyddsanordningar mot personskador till följd av nedstörtning.
Balkongräcken ska vara minst 1,1 m höga. Räcken på balkonger ska, upp till en höjd av 0,8 m, utformas så att de inte medger klättring.
För att barn inte ska kunna fastna med huvudet får det mellan räckesfyllning och handledare inte finnas horisontella öppningar i intervallet mellan 110 och 230 mm.

I de fall en tillgänglighetsanpassning av nivåskillnad mellan inne i lägenheten och ute på balkongen görs, t ex att lägga ett trallgolv på balkongen, kan räckeshöjden behöva ökas i motsvarande grad. Detta för att klara kravet så att inte klättring medges upp till en höjd av 0,8 m och att skyddshöjden blir minst 1,1 m.

Markiser

Att sätta upp markiser kräver styrelsens tillstånd. Mer information finns i föreningens ordningsregler (PDF). Färgen på markiserna ska vara vitgulrandig och heter Sandatex 37.
Det är endast denna färgsättning som är tillåten. Markiserna ska ha en rak kant fram, ligga på konsoler och ha vitlackerade detaljer. Det är viktigt för att ge området ett enhetligt intryck.

Paraboler och antenner

Vill du sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkong kräver det styrelsens tillstånd. Vi är av estetiska skäl mycket återhållsamma med att ge tillstånd för paraboler. Mer information finns i föreningens ordningsregler (PDF).